Drept Administrativ

Această materie reglementează dreptul persoanei care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim, de către o autoritate publică, printr- un act administrativ sau prin nesoluționarea în termenul legal a unei cereri, de a se adresa instanței de contencios administrativ cu solicitarea de a se anula actul, de a i se recunoaște dreptul pretins și repararea pagubei ce i-a fost provocată. De asemenea, autoritatea publică emitentă a unui act administrativ unilateral nelegal poate solicita instanței de contencios anularea acestuia, sau poate introduce acțiuni în această instanță, precum și orice ale instituții de drept public. În acest sens, societatea noastră desfășoară activități precum redactarea asistarea sau reprezentarea în litigii privind:
  • anularea unor acte administrative unilaterale. recunoașterea dreptului pretins și repararea pagubelor cauzate.
  • obligarea autorității să emită un act sau un al înscris, respectiv să efectueze o anumită operațiune administrativă, sub sancțiunea penalităților de întârziere sau a amenzii.
  • încheierea, modificarea, interpretarea, executarea, anularea, rezilierea unui contract administrativ.
  • executarea unui act administrativ emis.
  • excepția de nelegalitate a unui act administrativ.
  • repararea pagubei produsă printr-o ordonanță declarată neconstituțională.